P-AUP

Autorské právo

Autorské právo
Študenti sa v predmete oboznámia s autorským právom, jeho zaradením v právnom poriadku a tiež zaradením vo vzťahu k ústavne zaručeným právam a slobodám. Vysvetľuje základné odlišnosti autorskoprávnej ochrany od ochrany priemyselne právnej. Výstupom predmetu je postupový test.

Anotácia predmetu: Predmet sa študentom snaží vysvetliť poňatie kontinentálneho systému autorskoprávnej ochrany a jeho odlišnosti od anglo-amerického právneho systému platného v autorskom práve. Účastníci predmetu získajú znalosť základných typov práv upravených v autorskom zákone, princípov, na ktorých je autorskoprávna ochrana postavená, a najdôležitejších inštitútov. 

Ďalej predmet poskytne schopnosť spojenia týchto znalostí s praktickými súvislosťami, v ktorých je autorské právo aplikované predovšetkým v podnikateľskej sfére a súkromnej sfére.

  • Kontinentálny právny systém autorského práva vs. common law
  • Medzinárodné zmluvy
  • Smernica a nariadenie Európskej únie
  • Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie

Predmety

Zvoľte kvalitné ONLINE ŠTÚDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, ktoré Vám ponúkne prakticky zamerané štúdium v ​​najvyššej kvalite.