STM201

Úvod do krízového managementu

Úvod do krízového managementu
Cieľom predmetu je zoznámiť študentov s princípmi a procesmi plánovania, implementácie a koordinácie krokov vedúcich k prevencii a zvládaniu krízových situácií so zameraním na identifikáciu a riešenie krízových situácií v podnikovej sfére. Výstupom predmetu je postupová práca.
Anotácia predmetu: Kríza je akákoľvek nečakaná a závažná situácia, ktorá môže mať za následok ohrozenie vývoja a existencie organizácie, spoločnosti alebo jedinca. Krízový manažment zahŕňa identifikáciu možných krízových situácií, tvorbu plánov na predchádzanie krízam, vytvorenie tímu pre riadenie krízy a koordináciu rôznych úrovní riadenia organizácii. Cieľom krízového manažmentu je minimalizovať poškodenie, ktoré môže kríza spôsobiť, a rýchlo obnoviť normálnu činnosť organizácie. Študenti budú s týmito aspektmi krízového managementu pracovať a naučia sa tak tvorbe plánov, ktoré im v praxi napomôžu predísť krízovým scenárom.
  • Kríza z manažérskeho pohľadu
  • Riadenie rizík podľa vybraných noriem
  • Modely vývoja spoločností
  • Finančná analýza podniku

Predmety

Zvoľte kvalitné ONLINE ŠTÚDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, ktoré Vám ponúkne prakticky zamerané štúdium v ​​najvyššej kvalite.