Akreditácia a členstvo

Ministerstvo vnútra Českej republiky
Ministerstvo vnútra Českej republiky ako ústredný orgán štátnej správy pre vnútorné veci udelil Cardiff Academy SE akreditáciu pod číslom AK/I-9/2022 podľa ust. § 30 ods. 5 zákona č. 312/2002 Zb. o úradníkoch územných samosprávnych celkov. Táto akreditácia je udelená celej vzdelávacej inštitúcii Cardiff Academy SE a súčasne vzdelávaciemu programu v oblasti Riadenia ľudských zdrojov.
Asociace MBA
Asociace MBA je organizácia, ktorá združuje vzdelávacie inštitúcie pre uchádzačov o štúdium MBA a uľahčuje tak orientáciu a prístup k týmto školám. Všetkých svojich členov preveruje a garantuje komunite ašpirantov o postgraduálne manažérske štúdium kvalitu členských škôl.
Association for Education, Communication and Technology
AECT je medzinárodná asociácia pre vzdelávacie komunikácie a technológie, ktorá bola založená v roku 1923 v americkom Washingtone. Ide o profesionálnu asociáciu inštruktorov, pedagógov a odborníkov, ktorí poskytujú vedenie a radia politickým činiteľom s cieľom udržať trvalé úsilie o obohatenie výučby a učenia. Výskumná a vedecká činnosť nielenže prispieva k vedomostnej základni v oblasti vzdelávania, ale šíri nové vzdelávacie a efektívne prístupy k výučbe.
European Association for International Education
Európska asociácia pre medzinárodné vzdelávanie funguje od roku 1989 a je európskym centrom odborných znalostí, vytvárania sietí a zdrojov v oblasti internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania. Podporuje nové nápady a osvedčené postupy ako formovať a zlepšovať vzdelávanie. EAIE spolupracuje s kľúčovými organizáciami a inštitúciami zúčastnených strán s cieľom presadzovať členské záujmy a podporovať medzinárodné vysokoškolské vzdelávanie. Venuje sa podpore a riadeniu medzinárodného vzdelávania nielen v Európe.
Academy of Management
Academy of Management je organizácia založená roku 1936. Jedná sa o medzinárodnú spoločnosť zloženú predovšetkým z profesorov, výskumných pracovníkov, konzultantov a vedúcich pracovníkov z viac ako 120 krajín sveta. Academy of Management podporuje všeobecný rozvoj výskumu, vzdelávania a praxe v oblasti manažmentu, publikuje vedecké bádanie, prepája komunitu manažérov, vedie rôzne fóra a poskytuje služby, ktoré posilňujú vedu a prax manažmentu.
International Council for Open and Distance Education
Medzinárodná rada pre otvorené a dištančné vzdelávanie je popredná globálna členská organizácia, ktorá sa usiluje o sprístupnenie kvalitného vzdelávania všetkým prostredníctvom online, otvoreného a dištančného vzdelávania. Skladá sa z viac ako 200 inštitúcií a organizácií vysokoškolského vzdelávania v približne 84 krajinách, členovia organizácie pochádzajú zo všetkých kútov sveta a snažia sa spoločne zdieľať svoje odborné znalosti, postrehy a zdroje, aby dokázali priniesť všetkým kvalitnú výučbu.
Česká manažerská asociace
ČMA je od roku 1990 jedinou asociáciou v Českej republike, ktorá sa zameriava na manažérov, podnikateľov a lídrov bez ohľadu na ich profesiu. Jej hlavným zámerom je pôsobiť na rozvoj odborných schopností manažérov, vrátane ich vodcovských schopností. Organizácia organizuje súťaž Manažér roka, vďaka ktorej sa jej už 18 rokov darí vyhľadávať, hodnotiť a oceňovať tých najlepších riadiacich pracovníkov a úspešné osobnosti z radov podnikateľov a lídrov.
Česká Andragogická Společnost
Česká andragogická spoločnosť je zoskupenie odborníkov z akademickej a komerčnej sféry, ktorí sa angažujú v odbore andragogiky. Spoločnosť funguje od roku 2008 za cieľom vydávania odborných publikácií v odbore andragogiky, podieľania sa na výskume a vývoji, organizovaní a inovovaní vzdelávacích potrieb, organizovaní konferencií a ďalších akademických aktivít podporujúcich vzdelávanie dospelých.
European Association for Distance Learning
European Association for Distance Learning je asociácia pre dištančné vzdelávanie, ktorej poslaním je zastupovať všetky súkromné ​​organizácie ponúkajúce vysoko hodnotné dištančné vzdelávanie, za účelom zlepšovania kvality štúdia a jeho prínosu pre študentov. Táto asociácia podporuje predovšetkým výskum metód diaľkového vzdelávania, spoločne s profesijnými a etickými štandardmi v oblasti dištančného vzdelávania. Udržuje spoluprácu s Európskou komisiou, národnými agentúrami a vzdelávacími organizáciami, ktoré sa zaujímajú o dištančné vzdelávanie. Cardiff Academy je start-up člen tejto asociácie, ktorý zdieľa túto víziu.
The Internation Association for Distance Learning
The Internation Association for Distance Learning (IADL) zaisťuje kvalitu dištančného a online vzdelávania v medzinárodnom meradle. Členmi IADL sú univerzity, vysoké školy a vzdelávacie inštitúcie, ktoré sú posudzované schvaľovacou komisiou, na základe prísnych kritérií. Akreditácia teda zaisťuje, že jej členovia poskytujú svojim študentom kvalitný produkt vo forme hodnotného vzdelania podľa zásad a štandardov IADL.
International Chamber of Commerce
ICC (International Chamber of Commerce, čiže Medzinárodná obchodná komora) je svetová obchodná organizácia, ktorá reprezentuje viac ako 45 miliónov spoločností vo viac ako stovkách krajín sveta. Ich poslaním je podporovať otvorený obchod a investície a pomôcť podnikateľom napĺňať výzvy a príležitosti stále integrovanejšej svetovej ekonomiky.