Bechalor of Business Administration

Riadenie ľudských zdrojov

Študenti BBA programu Riadenie ľudských zdrojov sa zoznámia s oblasťou personálneho riadenia v organizácii, zoznámia sa so základnými pojmami, význammi a úlohami takéhoto riadenia. Dôraz je kladený na pochopenie systému integrovaných personálnych činností a jeho dodržiavanie.

Pokiaľ hľadáte prakticky zamerané vzdelanie v oblasti HR, je tento program určený práve pre vás. Program je vhodný pre uchádzačov so stredoškolským vzdelaním, ktorí chcú získať základný prehľad a zoznámiť sa s terminológiou v odbore. Štúdium BBA je navyše vhodné ako príprava na štúdium MBA. Celé štúdium prebieha v českom jazyku s akceptáciou slovenského jazyka.

Študenti BBA programu Riadenie ľudských zdrojov sa zoznámia so základnými metódami vzdelávania a rozvoja zamestnancov, možnosťami plánovania ich kariérneho rastu, s jednotlivými metódami hodnotenia pracovného výkonu a formami odmeňovania. Ďalej sa program zaoberá vonkajšími i vnútornými podmienkami personálneho riadenia v organizácii, organizačnou kultúrou, klímou a identifikáciou pracovníkov. Absolvent programu je schopný organizovať, motivovať a vzdelávať.

  • Personálne riadenie v organizácii, jeho vývoj, východiská a súčasné poňatie
  • Základné činnosti HR a managementu
  • Problematika motivácie, pracovnej spokojnosti a výkonu pracovníkov
  • Rozvoj a vzdelávanie zamestnancov
Garantom tohto programu je Ing. Yvona Charouzdová, DBA

Predmety - Riadenie ľudských zdrojov

Základný blok

Voliteľný blok

MIMORIADNA AKCIA
CENA ZA ŠTÚDIUM 1.306 €
Cena bez DPH platí do 21. 4. 2024

PRIHLÁŠKA

KONTAKTUJTE ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha

info@cardiffacademy.cz
+420 601 501 114

Navštívte nás na

Kontaktujte nás