JUDr. Pavel Vetešník, Ph.D.

Lektor
JUDr. Pavel Vetešník, Ph.D. je absolventom Policajnej akadémie SR v Prahe v odbore bezpečnostno-právnej činnosti a absolventom Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, kde získal doktorandský titul. Pôsobil u Mestskej polície hlavného mesta Prahy aj ako vedúci právneho oddelenia. V súčasnosti pracuje na legislatívnom a právnom odbore Českej národnej banky. Ako lektor pôsobí v oblastiach súvisiacich so správnym právom. Je členom pracovnej komisie pre verejné právo Legislatívnej rady vlády, rozkladovej komisie Ministerstva vnútra, komisie pre rozhodovanie vo veciach pobytu cudzincov a je externým spolupracovníkom Zväzu miest a obcí SR. Je spoluautorom komentára správneho poriadku, súdneho poriadku správneho, zákona o zodpovednosti za priestupky a konania o nich, zákona o niektorých priestupkoch, zákona o obecnej polícii, zákona o kontrole, publikácie Všeobecnej polície, Dopravné právo, Základy správneho práva trestného a ďalších.