Podmienky o ochrane osobných údajov

CARDIFF ACADEMY SE
IČ: 08388806, 
se sídlem Školská 689/20,
Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel H, vložka 2274,
(ďalej len „Akadémia“)

Odoslaním Kontaktného formulára alebo Prihlášky, návštevník webovej stránky www.cardiffacademy.cz (ďalej len „návštevník“) potvrdzuje, že je uzrozumený s podmienkami ochrany osobných údajov, ktoré týmto bez výhrad av celom rozsahu akceptuje. Bez takého súhlasu nemôže dôjsť k odoslaniu Kontaktného formulára alebo Prihlášky.

Osobné údaje sú spracované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 O ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“).

Pri odoslaní Kontaktného formulára sú vyžadované tieto osobné údaje: emailová adresa. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie dotazu zákazníka. Akadémia je oprávnená uchovávať kontaktné údaje po dobu desiatich rokov odo dňa udelenia súhlasu s podmienkami ochrany osobných údajov. Akadémia je oprávnená zasielať návštevníkovi obchodné oznámenia týkajúce sa iba činnosti Akadémie. Tento súhlas môže zákazník kedykoľvek odvolať pomocou odhlasovacieho formulára uvedeného v emaile. Po jej uplynutí budú údaje vymazané.

Pri odoslaní Prihlášky sú vyžadované tieto osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo. S prihláškou môže návštevník zaslať aj dokumenty týkajúce sa štúdia (doklad o poslednom dosiahnutom vzdelaní, uznanie vzdelania absolvovaného v zahraničí, vyhlásenie o praxi). Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie prihlášky a komunikácie smerujúce k uzavretiu Zmluvy o štúdiu. Akadémia je oprávnená uchovávať kontaktné údaje po dobu desiatich rokov odo dňa udelenia súhlasu s podmienkami ochrany osobných údajov. Akadémia je oprávnená zasielať návštevníkovi obchodné oznámenia týkajúce sa iba činnosti Akadémie. Tento súhlas môže zákazník kedykoľvek odvolať pomocou odhlasovacieho formulára uvedeného v emaile. Po jej uplynutí budú údaje vymazané.

Akadémia sa zaväzuje, že neodovzdá osobné údaje tretej strane za účelom zasielania akýchkoľvek obchodných oznámení.

Návštevník má právo byť informovaný o spracovaní svojich osobných údajov. Súčasne zákazník môže požadovať: prístup k osobným údajom, opravu, resp. doplnenie, výmaz, obmedzenie spracovania, prenositeľnosť údajov, alebo vzniesť námietku, alebo požiadať aby už naďalej nebol predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania s právnymi či obdobnými účinkami, zahŕňajúce aj profilovanie.

Zo strany Poskytovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu.

Zaškrtnutím súhlasu zákazník potvrdzuje, že si tieto Podmienky ochrany osobných údajov riadne prečítal, že im plne rozumie a vyjadruje s nimi v celom rozsahu súhlas.

Poskytovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu zverejniť novú verziu podmienok na svojich internetových stránkach, popr. zašle novú verziu Užívateľovi na jeho e-mailovú adresu.

Vzťahy týmito podmienkami výslovne neupravené sa riadia Nariadením a právnym poriadkom České republiky.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01. 02. 2022.