Súťaž o manažérsku knižku

Pravidlá súťaže

Tento materiál je jediným dokumentom, ktorý záväzne, úplne a jasne upravuje pravidlá a podmienky spotrebiteľskej súťaže s názvom „súťaž o manažérsku knižku“ (ďalej len „súťaž“).

I. Súťaž organizuje:
spoločnosť Cardiff Academy SE
so sídlom: Na Folimanke 2155/15, Praha 120 00
IČO: 08388806
DIČ: SK08388806
zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel H, vložka 2274
(ďalej len „usporiadateľ“)

II. Termín a miesto konania súťaže:
Súťaž prebieha v termíne od 13. 11. 2023 do 26. 11. 2023 vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“) na území Českej a Slovenskej republiky v prostredí siete Facebook (www.facebook.com/CardiffAcademy). Usporiadateľ o súťaži informoval prostredníctvom facebookového postu uverejneného dňa 13. 11. 2023.

III. Súťažiaci:
Súťažiacim sa môže stať iba osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Českej republiky alebo Slovenska (ďalej len „súťažiaci“). Z účasti v súťaži sú vylúčení pracovníci usporiadateľa a tiež najbližší rodinní príslušníci týchto pracovníkov. Súťažiaci musí mať vytvorený osobný Facebookový profil. Do súťaže sa záujemca zapojí napísaním správnej odpovede na súťažný príspevok pod facebookovým postom na nasledujúcej adrese: https://www.facebook.com/CardiffAcademy/photos. Komentáre môžu súťažiaci písať počas doby konania súťaže, najneskôr do 26. 11. 2023. Komentáre uverejnené po tomto dátume nebudú zahrnuté do žrebovania. Každý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť iba raz.

IV. Výhra v súťaži a určenie výhercu
V súťaži sa hrá o manažérsku knižku (ďalej len „výhra“).
Výherca bude vybraný formou žrebovania. Žrebovať sa bude zo všetkých súťažných odpovedí uverejnených v komentároch pod súťažným facebookovým pôstom. Súťaž má jedného výhercu.

V. Oznámenie o výhre a jej odovzdanie
O svojej výhre bude výherca informovaný prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku do siedmich pracovných dní od skončenia súťaže. Súčasťou informácie o výhre bude zo strany usporiadateľa žiadosť o osobné vyzdvihnutie výhry, prípadne žiadosť o zaslanie kontaktných údajov pre doručenie výhry (meno a priezvisko, adresa pre doručenie výhry). Výherca je povinný si výhru vyzdvihnúť do 7 pracovných dní, alebo zaslať prostredníctvom správy požadované kontaktné údaje. V prípade, že výherca nesplní vyššie uvedenú podmienku, jeho nárok na výhru zaniká a namiesto tohto výhercu bude ako výherca vyžrebovaný iný súťažiaci. Výhra je nenároková. Výhru si je nutné vyzdvihnúť v sídle usporiadateľa. Prípadne je možné na náklady súťažiaceho výhru zaslať na ním požadovanú adresu. V prípade, že sa usporiadateľovi nepodarí kontaktovať výhercu, alebo výherca neprevezme výhru, zaniká výhercovi v plnej miere nárok na túto výhru. Namiesto výhercu bude vyžrebovaný iný súťažiaci.

VI. Spracovanie osobných údajov
Usporiadateľ súťaže bude spracovávať osobné údaje súťažiacich v súlade s všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov podľa Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Usporiadateľ bude tieto osobné údaje súťažiacich spracovávať v rozsahu nevyhnutnom pre realizáciu súťaže, a to max. po dobu 6 mesiacov od skončenia doby konania súťaže. Osobné údaje budú spracované v elektronickej podobe na usporiadateľské a marketingové účely súťaže. Súťažiaci môže kedykoľvek zrušiť svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pomocou správy zaslanej e-mailom na adresu marketing@cardiffacademy.cz. Zrušenie súhlasu znamená stratu štatútu súťažiaceho, vrátane straty nároku na výhru. Výherca môže byť zverejnený na webových stránkach usporiadateľa súťaže. Usporiadateľ je oprávnený použiť meno výhercu na marketingové účely súvisiace s touto súťažou. Výherca súhlasí s tým, že jeho fotografia súvisiaca s odovzdaním výhry môže byť využitá na neobmedzene dlhú dobu na marketingové účely usporiadateľa.

VII. Záverečné ustanovenia
Usporiadateľ si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Výherca nemá nárok na poskytnutie náhrady za výhru formou finančného či iného plnenia. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť, alebo požadovať vydanie inej výhry, než je usporiadateľom súťaže stanovené. Usporiadateľ nie je voči účastníkom súťaže nijako zaväzovaný a tí nemajú právo na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa, než sú stanovené v týchto pravidlách. Výhru nemožno vymáhať súdnou cestou a nie je na ňu právny nárok. Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie, prípadne oneskorenie doručenia výhry v prípade zmeny korešpondenčnej adresy výhercu, pokiaľ mu táto zmena nebola súťažiacim riadne a včas oznámená. Usporiadateľ zároveň nezodpovedá za nedoručenie, prípadne oneskorenie doručenia výhry z dôvodov, za ktoré je zodpovedný výherca. Výhru nie je možné reklamovať. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže súťažiacich pri podozrení z podvodného jednania alebo obchádzania pravidiel. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

Pravidlá súťaže sú účastníkom k dispozícii na www.cardiffacademy.sk/pravidla-sutaze

V Praze dňa 13. 11. 2023.