H-FMG

Finančný management

Finančný management
Študenti sa zoznamujú so všeobecnými princípmi finančného riadenia, pochopia význam majetkovej a kapitálovej štruktúry podniku pre finančné rozhodovanie a vzťahov. Absolvent je oboznámený s významom informačných tokov a uplatňovania metód finančných analýz. Výstupom predmetu je postupový test.

Anotácia predmetu: Finančné riadenie firmy, spoločnosti alebo podniku predstavuje zásadnú časť podnikového riadenia, ktoré je nevyhnutnou súčasťou ovplyvňujúcou všetky činnosti firmy. Finančné riadenie môžeme teda zhrnúť ako aktivity, ktoré zaisťujú maximálne efektívne financovanie z hľadiska cieľov danej spoločnosti. 

Hlavnou úlohou spoločnosti je dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku a zvyšovanie hodnoty celého podniku, preto je potrebné zvládať usmerňovať všetky procesy, ktoré sú v podniku realizované. 

  • Štruktúra rozvahy
  • Riadenie likvidity a cash-flow
  • Investičné rozhodovanie

Predmety

Zvoľte kvalitné ONLINE ŠTÚDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, ktoré Vám ponúkne prakticky zamerané štúdium v ​​najvyššej kvalite.