H-ENV

Environmentálna politika

Environmentálna politika
Cieľom tohto predmetu bude poskytnutie základných informácií o príčinách vzniku a rozvoji environmentálnej politiky v tejto dobe. Základom modulu bude problematika formovania medzinárodnej environmentálnej politiky a environmentálnej politiky EÚ, ktoré tvoria základný rámec pre rozvoj politiky životného prostredia v Českej republike. Výstupom predmetu je postupový test.

Anotácia predmetu: Predmet je rozdelený do troch sekcií, v prvej zhŕňa úvod do environmentálnej politiky a vymedzuje základné pojmy, ciele, princípy a nástroje používané v environmentálnej politike. Sústredí sa na vybrané nástroje environmentálnej politiky SR a navrhuje jej ďalší rozvoj.

V druhej sekcii stručne vymedzuje podstatu a funkciu medzinárodnej environmentálnej politiky, charakterizuje základné etapy vo vývoji medzinárodnej environmentálnej politiky. Táto časť má za cieľ charakterizovať jej vývoj ako proces, na ktorom sa zúčastňujú jednotlivé suverénne štáty a ich zoskupenia a v ktorom stále významnejšiu úlohu zohráva aj Európska únia.

Tretia časť sa zameriava na históriu a vývoj environmentálnej politiky Európskej únie. V tejto časti je stručne popísaný vývoj začlenenia problematiky životného prostredia do práva Európskej únie a rozvoj nadväzujúcej (sekundárnej) legislatívy. Cieľom je vymedziť a stručne charakterizovať hlavné problémy životného prostredia a prístupy k ich riešeniu v EÚ.

  • Predmet a funkcie environmentálnej politiky
  • Životné prostredie a jeho funkcie
  • Environmentálne problémy a ich rozmer
  • Environmentálna politika ako proces

Predmety

Zvoľte kvalitné ONLINE ŠTÚDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, ktoré Vám ponúkne prakticky zamerané štúdium v ​​najvyššej kvalite.