STR501

Firemná kultúra a identita

Firemná kultúra a identita
Tento predmet si kladie za cieľ zoznámiť študentov s firemnou kultúrou, jej faktormi a problémami, ktoré každý deň ovplyvňujú chod organizácie a majú tak značný vplyv na jej konkurencieschopnosť na súčasnom globálnom trhu. V dnešnej dobe je firemná kultúra, ktorej nevyhnutnou súčasťou je komunikácia, spôsoby riadenia, správania a všetky ďalšie manažérske zručnosti, nepostrádateľnou súčasťou každej organizácie, ktorá chce na trhu uspieť so svojimi výrobkami, alebo službami. Výstupom predmetu je postupová práca.

Anotácia predmetu: Bez jasne nadefinovanej firemnej kultúry môže prísť rad nedorozumení a obmedzení, či už pri vyjednávaní, obchodnom jednaní, alebo riešení konfliktov a ďalších otázok spojených s podnikaním a riadením organizácie. Financovanie, používanie technológií a prenos informácií sú do istej miery nezávislé na mieste vzniku a môžu sa ľahko preniesť do iného miesta.

Oproti tomu však komunikácia, štýl riadenia, vzdelávania a motivácie pracovníkov sú prvky, ktoré sú dané vzorcami danej kultúry a určujú spôsob jednania a správania. Súčasnú búrlivú dobu môžeme charakterizovať stále zrýchľujúcim sa procesom prijímania a aplikácie zmien, pričom na túto situáciu musia reagovať všetky subjekty ekonomického systému. Konkurencieschopnosť organizácie nespočíva iba v jej pružných a adekvátnych reakciách na zmeny v jej okolí, ale predovšetkým v jej dlhodobej príprave na potenciálne zmeny.

Tieto zmeny nemožno dosiahnuť bez starostlivo prepracovaného systému firemnej kultúry.

  • Systém firemnej kultúry
  • Vzdelávanie a motivácia pracovníkov
  • Štýl riadenia

Predmety

Zvoľte kvalitné ONLINE ŠTÚDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, ktoré Vám ponúkne prakticky zamerané štúdium v ​​najvyššej kvalite.