STR301

Krízové ​​riadenie

Krízové ​​riadenie
Predmet uvádza študentov do základnej problematiky krízového riadenia. Jeho cieľom je zoznámiť ich so základnými východiskami krízového managementu, predstaviť vývojové štádiá krízy podniku a na to nadväzujúce okamžité opatrenia použiteľné pri kríze. Výstupom predmetu je postupová práca.

Anotácia predmetu: Krízový management, alebo slovensky krízové ​​riadenie, je výraz, ktorý je najčastejšie prisudzovaný Američanovi McNamarovi, ktorý ho v roku 1962 použil pri kubánskej kríze. V priebehu 70. a 80. rokov minulého storočia sa potom stretávame s pojmami ako je „riadenie pri poklese“ alebo „riadenie pri organizačnom úpadku“, čo je dnes označované práve ako krízový management.

V pojme krízový management sa skrývajú všetky prvky efektívneho manažmentu. Pokiaľ má organizácia dosiahnuť dané ciele, musí využívať všetky znalosti a schopnosti na riadenie organizácie nielen na strane managementu, ale aj na strane spolupracovníkov.

  • Krízový management z medzinárodného hľadiska
  • Krízový management z národohospodárskeho hľadiska
  • Krízový management z hľadiska podnikateľských subjektov

Predmety

Zvoľte kvalitné ONLINE ŠTÚDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, ktoré Vám ponúkne prakticky zamerané štúdium v ​​najvyššej kvalite.