LSH101

Leadership v organizácii

Leadership v organizácii
Predmet vysvetľuje študentom základné princípy pre úspešné vedenie tímu tak, aby pochopili piliere práce v tíme a dokázali motivovať k efektívnej spolupráci na pracovisku. Výstupom predmetu je postupová práca.

Anotácia predmetu: Predmet zoznámi účastníkov predmetu so základnými piliermi, ktoré sú nevyhnutnosťou pre efektívnu tímovú prácu. Zoznámia sa s jednotlivými fázami tímovej dynamiky, s modelom PERFORM a s rolami v tíme. 

Študenti sa ďalej zoznámia so základnými princípmi situačného vedenia, tzv. Situational leadership theory. 

  • Rozdiely medzi pracovnou skupinou a tímom
  • Tímová dynamika, model podľa Bruce Tuckmana
  • Základné piliere efektívnej tímovej práce
  • Princípy situačného vedenia ľudí

Predmety

Zvoľte kvalitné ONLINE ŠTÚDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, ktoré Vám ponúkne prakticky zamerané štúdium v ​​najvyššej kvalite.