H-MNG

Management

Management
Predmet si kladie za cieľ študentom predstaviť základné pojmy a nástroje používané v manažmente a vymedziť a definovať jeho funkcie. Študent si osvojí úlohu manažéra a ako absolvent by mal zvládať formálne - logickú stránku rozhodovacieho procesu a dokázať uplatniť všetky hľadiská pri navrhovaní organizačnej štruktúry a popísať spôsoby, ako uplatniť svoju moc a vplyv v organizácii. Výstupom predmetu je postupový test.

Anotácia predmetu: Predmet je určený na priblíženie pojmu manažment a jeho zakotvenie v praktikách v manažmente spoločnosti. Možno ho ale využívať aj mimo, napríklad v súčasných vedných disciplínach. 

Predmet sa venuje dvom smerom funkcií manažmentu – sekvenčným a paralelným. Medzi sekvenčné funkcie patrí plánovanie, organizácia, vedenie a kontrola, k paralelným môžeme zaradiť napríklad analýzu, rozhodovanie alebo implementáciu. Zaoberá sa tiež profilom manažéra a jeho kompetenciami, ktoré sú kľúčovým predpokladom pre úspešný výkon manažérskej funkcie. 

Ďalej sa študenti zoznámia s konceptom leadershipu, ktorý špecifikuje ako kľúčovú hnaciu silu na vytvorenie konkurenčných výhod. 

  • Vedenie ľudí, motivácia a komunikácia
  • Formulácia cieľov
  • Riziká implementácie
pexels-ron-lach-8036324

Zvoľte kvalitné ONLINE ŠTÚDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, ktorá Vám ponúkne prakticky zamerané štúdium v ​​najvyššej kvalite.