S-MNP

Manažérské praktiky

Manažérské praktiky
Študent sa v predmete snaží pochopiť rolu manažéra, osvojiť si najefektívnejšiu polohu tejto role, zoznámiť sa so štýlmi vedenia a ich používaním. Stanovuje ciele, osvojuje si komunikáciu a vystupovanie tejto úlohy. Absolvent by mal byť schopný smerovať podriadených k stanoveným cieľom, zvládať konflikty, námietky, ale zároveň byť schopný chváliť a dávať spätnú väzbu. Výstupom predmetu je postupový test.

Anotácia predmetu: Predmet pripravuje študentov na obtiažnu a prestížnu pozíciu manažéra. Odovzdáva schopnosti rozhodovania, organizácie a plánovania, vedenia tímov a porád, kontroly, spätných väzieb, komunikácie i etikety, ktoré sú nevyhnutné pre takto zásadnú pozíciu. 

Správny manažér musí každý deň riešiť mnoho a mnoho komunikačných situácií, musí správne rozhodovať a niesť za to potom aj zodpovednosť. Študenti by sa vďaka tomuto predmetu mali v týchto oblastiach práce manažéra lepšie orientovať, a získať tak väčšiu istotu na svojej manažérskej pozícii.

  • Základné manažérske činnosti
  • Osobnosti manažérov
  • Vedenie ľudí a ich motivácia
  • Hodnotenie pracovníkov

Predmety

Zvoľte kvalitné ONLINE ŠTÚDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, ktoré Vám ponúkne prakticky zamerané štúdium v ​​najvyššej kvalite.