STM301

Procesné riadenie a plánovanie

Procesné riadenie a plánovanie
Cieľom predmetu je zoznámiť študentov s konceptom procesného riadenia a jeho významom v modernom podnikaní. Študenti sa naučia, ako správne plánovať a riadiť podnikové procesy a ako dosiahnuť ich optimalizáciu. Ďalej sa budú zaoberať problematikou identifikácie a eliminácie neefektívnych procesov. Výstupom predmetu je postupová práca.
Anotácia predmetu: Procesné riadenie nahradilo vo väčšine spoločností predtým tradičnú funkčnú štruktúru. Zameriava sa viac na proces a horizontálne pretína tradičnú vertikálnu organizáciu. To robí tento systém pružnejší a viac orientovaný na dosiahnutie výsledku. Definovaním zodpovednosti za proces odstraňuje komunikačné bariéry medzi oddeleniami. V priemyselnej sfére sa uplatňuje mnoho prístupov a techník na plánovanie, meranie a zlepšovanie procesov (napr. Kaizen, Poka Yoke, 6 sigma, TQM Lean a pod.). Zásadnú a radikálnu zmenu prináša Reengineering, ktorý sa uplatňuje pri potrebe zmeniť existujúce nefunkčné nastavenia riadenia. Pre lepšie pochopenie a prehľadnosť sa uplatňuje metóda vizualizácie procesov tzv. procesná mapa. Študenti sa naučia týmto metódam takým spôsobom, aby ich boli schopní efektívne uplatňovať v praxi.
  • Význam procesného riadenia v modernom podnikaní
  • Plánovanie a metódy podnikových procesov
  • Meranie výkonnosti procesov
  • Reinžiniering

Predmety

Zvoľte kvalitné ONLINE ŠTÚDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, ktoré Vám ponúkne prakticky zamerané štúdium v ​​najvyššej kvalite.