STR201

Procesný management

Procesný management
Cieľom predmetu je uvedenie do problematiky procesného riadenia, samotné zásady procesného riadenia a predpoklady pre osvojenie metód a techník procesného riadenia, manažmentu zmien procesov a základov manažmentu kvality. Výstupom predmetu je postupová práca.

Anotácia predmetu: Študenti získajú kompetencie na prípravu aplikácie modelov procesného riadenia. Obsahom predmetu je úvod do procesného managementu, základné pojmy, vymedzenie a charakteristika pojmov, členenie procesov, porovnanie funkčného a procesného prístupu k manažmentu, pozitíva a negatíva procesného manažmentu, vzťah jednotlivých pojmov, procesné riadenie vo vzťahu k projektovému riadeniu a základné informácie z oblasti managementu kvality a riadenia procesu zmeny.

  • Základné pojmy a charakteristika procesov a procesného managementu
  • Význam procesného managementu vo firemnom prostredí
  • Procesne riadená organizácia a firemná kultúra
  • Management kvality a riadenia zmien

Predmety

Zvoľte kvalitné ONLINE ŠTÚDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, ktoré Vám ponúkne prakticky zamerané štúdium v ​​najvyššej kvalite.