EXM201

Procesný management

Procesný management
Cieľom predmetu procesného managementu je zoznámiť študentov s princípmi, rizikami i výhodami procesného riadenia. Študenti budú schopní vyhodnotiť dôvody pre prechod od funkčného systému riadenia k procesnému. Ďalej potom budú ovládať prakticky využiteľné postupy pri realizácii projektovania, zavádzania a trvalého využívania projektového riadenia takým spôsobom, aby boli schopní analyzovať, navrhovať a riadiť firemné procesy za cieľom úspešného zvyšovania efektivity a kvality podniku. Výstupom predmetu je postupová práca.

Anotácia predmetu: Predmet sa zaoberá problematikou procesného managementu. Zameriava sa na samotnú podstatu procesného riadenia v porovnaní s funkčným riadenie podniku. Ďalej skúma vzťah medzi procesným riadením, riadením procesov a princípmi procesných analýz. Vymedzuje základné pojmy ako napríklad meranie výkonnosti procesov a ich zlepšovanie, ktoré sú kľúčové pre efektívne riadenie podniku. Predmet ponúka študentom väčšiu orientáciu a vhľad do vysoko uznávaného odboru procesného managementu. 

  • Úvod do procesného riadenia
  • Poslanie riadenia procesov a ich optimalizácia vo zvyšovaní konkurencieschopnosti
  • Nový prístup k riadeniu procesov
  • Riadenie zmeny z funkčného na procesný systém riadenia

Predmety

Zvoľte kvalitné ONLINE ŠTÚDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, ktoré Vám ponúkne prakticky zamerané štúdium v ​​najvyššej kvalite.