STR401

Projektový management

Projektový management
V predmete sa budú študenti zaoberať riadením projektov, a to ako z pohľadu zavádzania projektového riadenia vo firme, tak aj spôsobom riadenia konkrétneho projektu. Primárny cieľ predmetu je objasnenie vo všeobecnom poňatí základné úkony, princípy, metódy a nástroje v riadení projektu v súlade so svetovými trendmi moderného poňatia projektového riadenia, najmä potom projektového riadenia podľa IPMA. Ďalším, nemenej dôležitým cieľom, je naučiť študentov „projektovému mysleniu“, osvojiť si praktické uplatňovanie cvičeniami pri riešení jednoduchých príkladov a simulácií a pripraviť tak kvalitné informačné zdroje. Výstupom predmetu je postupová práca.

Anotácia predmetu: Predmet sa zameria na prípravu a plánovanie projektu, kedy a prečo využívať projekt. Študenti sa zoznámia s metódou projektového rámca a s jej uplatňovaním, naučia sa začať formovať projekt, východiská, predpoklady a zámery k tomu potrebné. 

Predmet predstavuje celý postup od stanovenia poslania projektu, jeho vízie a cieľov a metriky cieľov. Štruktúrovanie projektu – vytvorenie základného designu. Predstavíme riziká projektov a práce s nimi, zostavenie harmonogramu a práce s ním, aby sme sa dostali až k realizácii a riadeniu projektu.

  • Príprava a plánovanie projektu
  • Formovanie projektu
  • Riziká projektu a práca s nimi
  • Controlling projektu

Predmety

Zvoľte kvalitné ONLINE ŠTÚDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, ktoré Vám ponúkne prakticky zamerané štúdium v ​​najvyššej kvalite.