SAM301

Riadenie vzťahov so zákazníkmi

Riadenie vzťahov so zákazníkmi
Študenti sa v tomto predmete oboznámia s teoretickými základmi v príprave a riadení vzťahov so zákazníkmi a nadväzovaním tejto témy na manažérsku stratégiu a prax. Zameria sa na základy prístupov k príprave, realizácii i vývoj riadenia. Prioritou v predmete sú trhy B2B. Výstupom predmetu je postupová práca.

Anotácia predmetu: Vzťahy so zákazníkmi sú v dnešnej dobe veľmi dôležitou súčasťou efektívnej konkurencieschopnosti a v celom rade prípadov sú aj nutnou podmienkou pre úspešný rozvoj v podniku. V prípade dôsledného rozvíjania vzťahov spolu s aplikáciou najnovších poznatkov a skúseností potom vznikne prospech nielen pre stranu dodávateľa, ale aj pre odberateľov.

Riadenie vzťahov so zákazníkmi v modernom poňatí znamená celý proces nadväzovania, budovania a rozvíjania vzťahu, a to od výberu potenciálnych zákazníkov, cez identifikáciu potrieb, požiadaviek a očakávaní až po metódy inovácie, vývoja produktov a stabilizáciu vzťahov.

  • Aplikácia analýzy prostredia v RVZ
  • Odlíšenie sa a konkurenčná výhoda
  • Nadväzovanie kontaktov, rozvíjanie vzťahov a ich ukončovanie
pexels-ron-lach-8036324

Zvoľte kvalitné ONLINE ŠTÚDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, ktorá Vám ponúkne prakticky zamerané štúdium v ​​najvyššej kvalite.