H-RMG

Risk management

Risk management
Predmet si kladie za cieľ zoznámiť študentov so základnými prístupmi k riadeniu rizík. Ďalej si títo študenti osvoja postup analýzy rizík, určenie pravdepodobnosti výskytu rizika a stanovenie veľkosti vplyvu. Na základe týchto charakteristík potom dokážu vybrať vhodnú stratégiu na ovládanie rizika. Výstupom predmetu je postupový test.

Anotácia predmetu: Za neoddeliteľnú súčasť podnikania môžeme označiť riziko. Na jednej strane predstavuje nádej na dosiahnutie pozitívnych výsledkov, na druhej však hrozbu straty a ohrozenia životaschopnosti podniku. Dôsledky pôsobenia rizík vyvolávajú požiadavky na ich riadenie. 

Tento predmet zhŕňa nielen postup analýzy rizika s formuláciou odporúčaní pre ovládanie jednotlivých rizík, ale zaoberá sa aj formuláciou koncepcie riadenia rizika v rámci celej organizácie. 

Zavádzanie systému riadenia rizík v organizácii si vyžaduje požiadavky na štruktúrovaný prístup k riadeniu zmien.

  • Riziko - druhy, klasifikácia, postoj k nemu
  • Ovládanie rizika - možnosti, stratégie
  • Voľba spôsobu ovládania rizika
  • Modely riadenia zmien
pexels-ron-lach-8036324

Zvoľte kvalitné ONLINE ŠTÚDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, ktorá Vám ponúkne prakticky zamerané štúdium v ​​najvyššej kvalite.