VRP401

Správny poriadok a správne konanie

Správny poriadok a správne konanie
Cieľom tohto predmetu je podať ucelený pohľad (vychádzajúci zo súdnej judikatúry i právnej doktríny) na všeobecnú úpravu správneho konania a ďalšie inštitúty obsiahnuté v správnom poriadku ako sú verejnoprávne zmluvy, opatrenia všeobecnej povahy, sťažnosti a pod. Výstupom predmetu je postupová práca.

Anotácia predmetu: Predmet sa zaoberá procesnými predpismi, všeobecnou úpravou správneho konania, úpravou úkonov vo verejnej správe, verejnoprávnymi zmluvami a ostatnými opatreniami. 

Ďalšou preberanou látkou budú základné zásady činnosti správnych orgánov, ktoré treba rešpektovať, a to aj v prípade, že by inak nebol správny poriadok použitý. 

Predmetom výučby bude ďalej podrobná charakteristika predpisu a jeho jednotlivých častí. Pozornosť sa potom bude klásť na jednotlivé štádiá správneho konania, a to od postupov pred začatím až po opravné prostriedky.

  • Pôsobnosť správneho poriadku
  • Základné zásady činnosti správnych orgánov
  • Všeobecná charakteristika správneho konania
  • Priebeh správneho konania

Predmety

Zvoľte kvalitné ONLINE ŠTÚDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, ktoré Vám ponúkne prakticky zamerané štúdium v ​​najvyššej kvalite.