STR101

Strategický management

Strategický management

Cieľom tohto predmetu je zoznámenie študentov s úlohou, náplňou a tvorbou stratégie podniku a na nej nadväzujúcich stratégií pre jednotlivé oblasti ako súčasti celkovej stratégie, čiže plánovanie podniku. Výstupom predmetu je postupová práca.

Anotácia predmetu: Študentom je predstavená kľúčovosť úspešnej formulácie dlhodobej stratégie podniku, hľadá odpovede na základné otázky úspešného fungovania spoločnosti na trhu. Učia sa stanovovať správne ciele podniku a určovať vhodné stratégie na dosiahnutie týchto cieľov.

V predmete je využívaná práca so SWOT analýzou.

  • Analýza vonkajšieho a vnútorného prostredia spoločnosti
  • Finančná analýza, SWOT analýza, analýza stakeholders
  • Misia, vízia, ciele, stratégie
  • Voľba optimálnej stratégie, vhodnosť, uskutočniteľnosť a prijateľnosť stratégie

Predmety

Zvoľte kvalitné ONLINE ŠTÚDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, ktoré Vám ponúkne prakticky zamerané štúdium v ​​najvyššej kvalite.