SKP101

Zásady a princípy súkromného práva

Zásady a princípy súkromného práva
Predmet študentov zoznamuje s problematikou zásad a princípov v súkromnom práve, kladie dôraz na aplikačnú prax a to najmä judikatúru súdov. Právne princípy a zásady prezentuje ako významný stabilizačný faktor, ktorý sa prispôsobuje rýchlo sa meniacej právnej úprave. Výstupom predmetu je postupová práca.

Anotácia predmetu: Predmet je úvodom k štúdiu zásad a princípov súkromného práva, jeho vymedzeniu a zhodnoteniu a vymedzeniu prameňov a funkcií, aplikácie a praktického využitia ako v právnej, tak v súdnej praxi.

  • Vymedzenie základných pojmov súkromného práva
  • Zásady súkromného práva, ich funkcie a význam
  • Členenie právnych zásad súkromného práva

Predmety

Zvoľte kvalitné ONLINE ŠTÚDIUM na CARDIFF ACADEMY SE, ktoré Vám ponúkne prakticky zamerané štúdium v ​​najvyššej kvalite.